کمک هــــــای اولیـــــــــــه

 جعبه کمک های اولیه پیشرفته

      


جهت کمکهای اولیه در منزل،مسافرت و ورزش ، حاوی هموگاز(گاز بند آورنده خونریزی)
، سیلوسپت (محلول ضد عفونی کننده) و…

 

 

..........................................................................................................

   کیت پانسمان عمومی

 

 

جهت مصارف عمومی پانسمان در بیمارستان ؛منزل ، حاوی کلیه پانسمانهای ضروری مورد نیاز.

 

..........................................................................................................

 

جعبه کمک های اولیه خودرو 20 ×26

 

جهت کمکهای اولیه مناسب خودرو، حاوی محلول سیلوسپت و باند و گاز مورد نیاز جهت
انجام پانسمان.

..........................................................................................................

کیف کمک های اولیه همراه

 


جهت کمکهای اولیه در هر زمان و هر مکان، حاوی هموگاز،گاز بند آورنده خونریزی،ژل کیتوهیل  ترمیم کننده زخم، سپتی پد،پد ضد عفونی کننده و…


 (9 امتیاز)

افزودن نظر