تفليس - گرجستان

 

دقت كن

 

 


 


 


 


 

 

 


 

 


 


 

 
منظره اي از آسياب خرابه اطراف جلفا

 


(27 امتیاز)